Round Table Pizza

Round Table Pizza

Хүний нөөцийн анкет

Ерөнхий мэдээлэл Ерөнхий мэдээлэл

Боловсрол (Ерөнхий боловсрол болон их дээд сургуулийг оролцуулан бичнэ үү)

Сургуулийн нэр Сургууль/коллеж/ их сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Дүнгийн голч Зэрэг цол Төгссөн он
Ерөнхий боловсрол
Тусгай боловсрол
Дээд боловсрол

Мэрэгшлийн байдал (Таны мэргэжлээрээ болон бусад төрлөөр хамрагдаж байсан сургалт, курс)

Он Сертифкат /ямар чиглэл/ Хаана ямар байгуулагаас

Гэр бүлийн байдал (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ)

Овог нэр Таны юу болох Төрсөн огноо Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал Холбоо барих утас
1.
2.
3.
4.
5.

Ураг төрлийн байдал (Таны эцэг эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхдийг бичнэ)

Овог нэр Таны юу болох Төрсөн огноо Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал Холбоо барих утас
1.
2.
3.
4.
5.

Яаралтай үед холбоо барих

Ур чадвар
Гадаад хэлний мэдлэг. (Чадварууд маш сайн, сайн, дунд, муу, маш муу гэсэн үнэлгээ бичнэ)

Гадаад хэлний нэр Бичих чадвар Өөрөө ярих чадвар Сонсож ойлгох чадвар Уншиж ойлгох чадвар Орчуулах чадвар

Та хэлний болон бусад мэргэшлийн чиглэлээр ОУ-д хүлээн зөвшөөрөгдсөн түвшин тогтоох шалгалт өгсөн үү?

Нэр Он сар өдөр Авсан оноо

Компьютерийн мэдлэг чадвар( Тохирох багананд '+' тэмдэг тавина)

MS Word MS Excel MS Power Point MS Project Photo Shop Page Maker Internet
Анхан шатны
Хэрэглээний
Бүрэн эзэмшсэн

Ажлын туршлага
Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал (ИДС төгсөгч оюутнууд сайн дурын, цагийн болон нийтийн ажлыг бичиж болно)

Байгууллагын нэр Эхний албан тушаал Ажилласан хугацаа Гарсан шалтгаан Авч байсан сүүлийн цалин Сүүлийн албан тушаал

Гавьяа шагнал (Төрийн болон бусад байгуулагаас, авсан шагнал, одон медаль, цол тэмдэг зэргийг бичнэ үү)

Шагнагдсан он Шагналын нэр Тайлбар

Тодорхойлолт (Таныг сайн тодорхойлох 3 хүний тухай мэдээллийг бичнэ үү)

Овог нэр Эрхэлдэг ажил Холбоо барих

Бусад